Friday, May 05, 2017

Комисија о Степинцу ће можда радити и дуже од годину дана / Komisija o Stepincu će možda raditi i duže od godinu dana / "Politika" May 3, 2017

Politika
Аутор: Јелена Попадић
03.05.2017.

Комисија о Степинцу ће можда радити и дуже од годину дана

Из врха СПЦ одбацују тврдње у хрватској штампи да је проглашење Алојзија Степинца за свеца „готова ствар” јер су, наводно, сви документи које је предочила српска страна „комунистички фалсификати”.

Заседање православно-католичке комисије у Пожеги: на једној од слика на зиду је Степинац са ореолом (Фото Пожешка бискупија)

Cамо неколико дана након што је патријарх Иринеј потврдио за „Политику” да Ватикан српским истраживачима спречава приступ архивима у којима су документи значајни за сагледавање историјске  улоге надбискупа Алојзија Степинца, у хрватском „Вечерњем листу” објављен је текст у којем се тврди да „србијанска” страна није представила ниједан доказ о кривици злогласног кардинала.

Сви документи које је СПЦ представила на састанцима православно-католичке комисије, како пише овај лист, одбачени су као „неваљани” или зато што су „комунистичке кривотворине”. Позивајући се на неименоване изворе, тврде да је Степинчева канонизација – сасвим извесна.

Иако се СПЦ није званично огласила поводом писања хрватске штампе, патријарх Иринеј је изјавио за један наш таблоид да је реч о новинарским причама и спекулацијама које „немају везе са истином”. Патријарх тврди да постоје документи, пре свега из совјетских извора, који доказују да је Степинац био умешан у злочине почињене на територији НДХ.

„Вечерњи лист” је пре два дана посветио целу насловну страну Степинчевој канонизацији и раду мешовите православно-католичке комисије, коју је оформио папа Фрања са задатком да размотри Степинчево деловање пре, за време и после Другог светског рата. Закључак обимног текста је да „србијански повјесничари и епископи СПЦ-а комисији нису предочили ниједан ваљан документ којим би се оспорила Степинчева улога у Другом свјетском рату, тј. раздобљу које је најспорније за СПЦ”.

Насупрот томе, у СПЦ-у тврде да чињенице које су до сада изнете на састанцима мешовите комисије не иду на руку Католичкој цркви, али да је одлука о Степинчевој канонизацију искључиво у рукама папе Фрање.

У току јучерашњег дана огласио се и Драго Пилсел, хрватски новинар и теолог, који је писање „Вечерњег листа” назвао кампањом дезинформисања. „Немојте се бојати истине о Степинцу ако заиста вјерујете да је заслужио част олтара и да буде као такав примјер кршћанског живота цијеломе свијету”, поручио је јуче Пилсел и још једном поменуо да је неопходно да буде отворен ватикански архив како би представници СПЦ дошли до драгоцених докумената о деловању кардинала Степинца.

Спорење око недоступности ватиканског архива први пут је поменуто након последњег састанка мешовите комисије у Пожеги, 20. и 21. априла. У јавност је процурела информација да представник Свете столице и модератор рада комисије Бернард Ардура онемогућава нашим истражитељима приступ ватиканском архиву због чега је српска делегација оштро протестовала.

Извори блиски српском делу комисије тврде да су другој страни представили документе који бацају ново светло на деловање Алојзија Степинца и његову улогу у НДХ. Паралелно са састанцима комисије, како сазнајемо, српски историчари укључени у рад трагају за релевантним документима, а како кажу за наш лист, за тако обиман посао није довољно годину дана, на колико је орочен рад овог мешовитог тела које би требало да извештај преда папи Фрањи.

Представници СПЦ-а још нису затражили да разговори о Степинцу буду продужени, али ће највероватније ускоро то учинити, сазнаје „Политика”.

Иначе, први састанак комисије одржан је у јулу прошле године у Ватикану, а последњи је заказан за 7. и 8. јун у Подгорици, када ће се расправљати на тему „Надбискуп Степинац и комунистички прогон од 1945. до 1960. године”. Занимљиво је истаћи да се наша црква придржава договора склопљеног на првом састанку ове комисије и наши чланови не желе да коментаришу постигнуте договоре или евентуалне тачке спорења. То се не може рећи за хрватске бискупе јер медији у Хрватској већ месецима полемишу о најразличитијим детаљима са ових седница.

Степинац крив за покрштавање

Музеј жртава геноцида доставио је члановима мешовите комисије научни и стручни елаборат о покрштавању православних Срба у НДХ, односно о верском геноциду почињеном под окриљен Римокатоличке цркве, каже за наш лист Вељко Ђурић Мишина, директор овог музеја. Како наглашава, најзначајнију улогу у томе имао је управо надбискуп Степинац.

Иначе, овај историчар је пре три месеца изјавио да је дубоко разочаран радом комисије и ту тврдњу је поновио још једном, не желећи да открива разлоге незадовољства.http://www.politika.rs/scc/clanak/379762/Komisija-o-Stepincu-ce-mozda-raditi-i-duze-od-godinu-dana


*****

Politika
Autor: Jelena Popadić
03.05.2017.

Komisija o Stepincu će možda raditi i duže od godinu dana

Iz vrha SPC odbacuju tvrdnje u hrvatskoj štampi da je proglašenje Alojzija Stepinca za sveca „gotova stvar” jer su, navodno, svi dokumenti koje je predočila srpska strana „komunistički falsifikati”.

Заседање православно-католичке комисије у Пожеги: на једној од слика на зиду је Степинац са ореолом (Фото Пожешка бискупија)
 
Samo nekoliko dana nakon što je patrijarh Irinej potvrdio za „Politiku” da Vatikan srpskim istraživačima sprečava pristup arhivima u kojima su dokumenti značajni za sagledavanje istorijske  uloge nadbiskupa Alojzija Stepinca, u hrvatskom „Večernjem listu” objavljen je tekst u kojem se tvrdi da „srbijanska” strana nije predstavila nijedan dokaz o krivici zloglasnog kardinala.
 
Svi dokumenti koje je SPC predstavila na sastancima pravoslavno-katoličke komisije, kako piše ovaj list, odbačeni su kao „nevaljani” ili zato što su „komunističke krivotvorine”. Pozivajući se na neimenovane izvore, tvrde da je Stepinčeva kanonizacija – sasvim izvesna.
 
Iako se SPC nije zvanično oglasila povodom pisanja hrvatske štampe, patrijarh Irinej je izjavio za jedan naš tabloid da je reč o novinarskim pričama i spekulacijama koje „nemaju veze sa istinom”. Patrijarh tvrdi da postoje dokumenti, pre svega iz sovjetskih izvora, koji dokazuju da je Stepinac bio umešan u zločine počinjene na teritoriji NDH.
 
„Večernji list” je pre dva dana posvetio celu naslovnu stranu Stepinčevoj kanonizaciji i radu mešovite pravoslavno-katoličke komisije, koju je oformio papa Franja sa zadatkom da razmotri Stepinčevo delovanje pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Zaključak obimnog teksta je da „srbijanski povjesničari i episkopi SPC-a komisiji nisu predočili nijedan valjan dokument kojim bi se osporila Stepinčeva uloga u Drugom svjetskom ratu, tj. razdoblju koje je najspornije za SPC”.
 
Nasuprot tome, u SPC-u tvrde da činjenice koje su do sada iznete na sastancima mešovite komisije ne idu na ruku Katoličkoj crkvi, ali da je odluka o Stepinčevoj kanonizaciju isključivo u rukama pape Franje.
 
U toku jučerašnjeg dana oglasio se i Drago Pilsel, hrvatski novinar i teolog, koji je pisanje „Večernjeg lista” nazvao kampanjom dezinformisanja. „Nemojte se bojati istine o Stepincu ako zaista vjerujete da je zaslužio čast oltara i da bude kao takav primjer kršćanskog života cijelome svijetu”, poručio je juče Pilsel i još jednom pomenuo da je neophodno da bude otvoren vatikanski arhiv kako bi predstavnici SPC došli do dragocenih dokumenata o delovanju kardinala Stepinca.
 
Sporenje oko nedostupnosti vatikanskog arhiva prvi put je pomenuto nakon poslednjeg sastanka mešovite komisije u Požegi, 20. i 21. aprila. U javnost je procurela informacija da predstavnik Svete stolice i moderator rada komisije Bernard Ardura onemogućava našim istražiteljima pristup vatikanskom arhivu zbog čega je srpska delegacija oštro protestovala.
 
Izvori bliski srpskom delu komisije tvrde da su drugoj strani predstavili dokumente koji bacaju novo svetlo na delovanje Alojzija Stepinca i njegovu ulogu u NDH. Paralelno sa sastancima komisije, kako saznajemo, srpski istoričari uključeni u rad tragaju za relevantnim dokumentima, a kako kažu za naš list, za tako obiman posao nije dovoljno godinu dana, na koliko je oročen rad ovog mešovitog tela koje bi trebalo da izveštaj preda papi Franji.
 
Predstavnici SPC-a još nisu zatražili da razgovori o Stepincu budu produženi, ali će najverovatnije uskoro to učiniti, saznaje „Politika”.
 
Inače, prvi sastanak komisije održan je u julu prošle godine u Vatikanu, a poslednji je zakazan za 7. i 8. jun u Podgorici, kada će se raspravljati na temu „Nadbiskup Stepinac i komunistički progon od 1945. do 1960. godine”. Zanimljivo je istaći da se naša crkva pridržava dogovora sklopljenog na prvom sastanku ove komisije i naši članovi ne žele da komentarišu postignute dogovore ili eventualne tačke sporenja. To se ne može reći za hrvatske biskupe jer mediji u Hrvatskoj već mesecima polemišu o najrazličitijim detaljima sa ovih sednica.
 
Stepinac kriv za pokrštavanje
 
Muzej žrtava genocida dostavio je članovima mešovite komisije naučni i stručni elaborat o pokrštavanju pravoslavnih Srba u NDH, odnosno o verskom genocidu počinjenom pod okriljen Rimokatoličke crkve, kaže za naš list Veljko Đurić Mišina, direktor ovog muzeja. Kako naglašava, najznačajniju ulogu u tome imao je upravo nadbiskup Stepinac.
 
Inače, ovaj istoričar je pre tri meseca izjavio da je duboko razočaran radom komisije i tu tvrdnju je ponovio još jednom, ne želeći da otkriva razloge nezadovoljstva.
 
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
 
*****
 

No comments:

Post a Comment