Wednesday, February 14, 2018

Ревизија историје о “Мисији Халјард“: Брисање Драже и четника / Revisionist History of the "Halyard Mission": Erasing Draza Mihailovich and his Chetniks / Аbout the acquisition of Gregory Freeman’s book ‘The Forgotten 500’ / Редакциони одбор ОСЧ „Равна Гора“ / Editorial Board, OSC „Ravna Gora“ February 2018

Pogledi
Organization of Serbian Chetniks "Ravna Gora" (OSCRG)
February 13, 2018


Revisionist History of the Halyard Mission

Аbout the acquisition of Gregory Freeman’s book ‘The Forgotten 500’

In the past few years, when reading about the Halyard Mi­ssion, there seems to be less and less mention of General Mihai­lovich and the Chetniks. This is espe­cially evident at the annual co­mme­mo­ration at Pra­nja­ni. That is at least how it seems based on the speeches given on the subject by “Serbian” and U.S. dignitaries alike, and by those who are suppo­se­dly repre­senting us here in the Dia­s­pora. The phrase “Draža and the Chet­niks“, is being replaced with the phra­se „Serbian villagers“. The follo­wing exa­mple further distorts actual events. In a recent Deadline Holly­wood News article entitled Gulfstre­am Pictures Acquires Gregory Free­­man WWII Escape Tale ‘The For­gotten 500’ by Mike Flemming, Jr., Draža and the Chetniks and Ser­bian villagers are replaced with “Yugoslav villagers”! Why is this?

Some will argue that Serbia was part of Yugoslavia and therefore we’re talking about Yugoslav villagers… The fact is, not all Yugoslavs were suppor­ting the Allies. In reality, the overwhelming majority of Croatian, Muslim and Albanian population openly sided with Hitler. Serbians on the other hand overwhelmingly sided with the Allies.

Some will argue that Yugoslav Partisans (Communists) saved more Allied Airmen than the Chetniks, however, this is hardly the case.

The Partisans were practically non-existent in Serbia for nearly the entire duration of the war. In fact, the Partisans were ready to wage war against the Allies if they had decided to land on the Adriatic coast instead of Normandy.

The fact is, General Mihailović and his Chetniks rescued the Allied Airmen downed over Yugoslavia (Serbia), as those rescued attested to in numerous books written by them and in numerous speeches given by them. And, there is no doubt that Serbian villagers hid the airmen from the Germans in support of Mihailović’s efforts to evacuate them to safety! Any explanation other than this should be considered revisionism!

In the past year, we have seen threats calling for the removal of our monuments erected in memory of Draža and his commanders on our church properties here in the U.S. Is this tied to the evident campaign by “Serbian” politicians to gradually strip Mihailović of his contribution to the Allied cause and eventual victory? We’ve yet to hear a single protest from “our Serbian” Consulate, from those who pretend to be “our” representatives in the Diaspora, and of cou­rse, from those in Belgrade who host the Pranjani Commemoration every year!

We are of the opinion that, if it were possible for the current Titoist regime in Belgrade to appropriate the likes of Čika Draža, they would have done so just like they did the Serbian flag, royal coat of arms and national anthem… But because they can’t, they are compelled to keep trying to destroy him, as well as the Serbian nation and Karađorđević Dynasty, for whom he gave his life.

Editorial Board, OSC „Ravna Gora“
Organization of Serbian Chetniks Ravna Gora
February 2018

*****

Ревизија историје о “Мисији Халјард“: Брисање Драже и четника

Према најновијим званичним тумачењима догађаја, испада да оборене савезничке пилоте није спашавала војска ђенерала Драже, и то систематском акцијом на великим територијама, већ да су то чинили само “српски сељаци“, а у последње време и “југословенски сељаци“.

У протеклих неколико година, приликом писања о Мисији “Халјард“, чини се да се све мање говори о ђенералу Михаиловићу и четницима. Ово је наро­чито очигледно на годишњим ко­меморацијама у Прањанима. То је, барем како изгледа, засновано на го­ворима које на ту тему одрже „срп­ски“ и амерички званичници, као и они који нас наводно представљају овде у емиграцији. Израз „Дража и четници“ замењује се изразом „српски сељани“.

Следећи примјер даље искривљује стварне догађаје. У недавно објављеном чланку који је написао Мајк Флеминг, Јр. у “Дедлајн Холивуд Њузу“, под насловом, “Гулфстрим Пикћурс купио Грегори Фри­манову причу о бекству у Другом светском рату, ‘Заборављених 500’,“ и Дража и четници и српски сељани, замењују се изразом „југословенски сељани“.

Неки ће тврдити да је Србија била део Југославије и да се зато говори о југословенским сељанима… Чињеница је да нису сви Југословени подржавали савезнике. У стварности, огромна већина хрватског, муслиманског и албанског становништва отворено је стала на страну Хитлера. Срби су, с друге стране, били изразито на страни Савезника.

Неки ће тврдити да су југословенски партизани (комунисти) спасили више савезничких авијатичара од четника. Међутим, то није случај. Пар­тизани, практично, нису пос­то­јали у Србији скоро све време рата. Заправо, партизани су били спремни да ратују против Савезника, да су они одлучили да се искрцају на јадранску обалу, уместо у Нормандију.

Чињеница је да су ђенерал Михаиловић и његови четници спашавали савезничке авијатичаре који су падали над Југославијом (Србијом) и они су то посведочили у бројним књигама које су написали, као и у бројним говорима које су одржали. И нема сумње да су српски сељаци скривали авијатичаре од Немаца, у подршци Михаиловићевим напорима да их евакуишу на сигурно. Свако објашњење мање од овога треба сматрати ревизионизмом.

У протеклој години видели смо претње и захтеве за уклањање наших споменика, подигнутих у сећање на Дражу и његове команданте на нашим црквеним имањима овде у Сједињеним Америчким Државама. Да ли је ово везано за очигледну кампању „српских“ политичара, како би постепено уклонили Михаиловићев допринос савезничком циљу и коначној победи? Још увек не чујемо ни један протест из „нашег српског“ конзулата, ни од оних који глуме да су „наши“ представници у дијаспори, и наравно, ни од оних у Београду, који сваке године приређују комеморацију у Прањанима.

Ми смо мишљења да, ако би тренутна титоистичка влада у Београду могла да присвоји себи лик попут Чика Дражe – она би то и учинила, баш као што су то урадили са српском заставом, краљевским грбом и химном… Али, зато што то не могу, они су приморани да стално покушавају да униште лик Чика Драже, као и српски народ и Династију Карађорђевића, за које је он дао свој живот.


Редакциони одбор ОСЧ „Равна Гора“

(“Српске новине“, гласило ОСЧ “Равна Гора“, Чикаго, фебруар 2018)http://www.pogledi.rs/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%98%D0%B0%D1%80%D0%B4/


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment