Saturday, November 23, 2013

"Kad Ravnogorski proističe iz Četničkog pokreta" / Generalštabni pukovnik u penziji Novica Stevanović / "Savremena Istorija" November 2013


Generalštabni pukovnik u penziji Novica Stevanović
 
Foto iz serije "Ravna Gora"
 

Kad Ravnogorski proističe
iz Četničkog pokreta
 
Posle Lazarevog poziva za odlučujući boj na Vidovdan 1389. godine za koji se srpski vladar “nije odlučio po tome koja mu sila preti, već koju svetinju brani”, i potonje okupacije srednjevekovne Srbije, u narodu je spontani bunt za slobodu prerastao u Hajdučki pokret koji se završio Karađorđevim ustankom početkom XIX veka i “utvrđenjem autonomnih prava i unutrašnje samouprave” preciziranim osmom tačkom Bukureškog mira 1812. godine između Rusije i Turske. Tako je Hajdučki pokret krunisan Karađođevim granicama i oslobođenim delom nacionalne teritorije na kojoj se postepeno vraćala državnost i stvarala doktrina za konačno oslobođenje Otadžbine.

Da bi se dovršilo potpuno oslobođenje od viševekovne turske okupacije, Hajdučki pokret iznedrivši Dositejevu krilaticu kao ministra prosvete u Karađorđevoj vladi “leži i ležaće u ropstvu onaj narod koji ne zna šta je nacionalni ponos” morao je dobiti novi kvalitet, pa je tako nastao Četnički pokret i doktrina Četnička akcija (osnovne snage napadaju s fronta, a posebne snage čete ubačene preko granice s leđa i iz pozadine) i trajaće od Berlinskog kongresa 1878. godine do potpunog oslobođenja teritorije u balkanskim ratovima i završetkom Prvog svetskog rata 1918. godine.

Međutim, kada je Srbima bila ponovo ugrožena sloboda, ali ovog puta od perfidnog neprijatelja, komunista, koji je jačao svrstavajući u svoje redove one koji su kršili zakletvu Kralju i Otadžbini, iz štaba Vrhovne komande  su potčinjenim operativnim sastavima upućivani i stihovi “Izdajnik svaki neka zna, s olovom mu je nagrada”, pa se tako, kao nekada uz gusle i s kolena na koleno, zaokruživao sledeći nacionalni pokret za “slobodu i demokratiju, a protiv svih diktatura” određujući se, dakle, ne samo protiv fašizma i nacizma, već i protiv komunizma, nastajući tako Ravnogorski pokret.

Sagledavajući značaj tog novog Ravnogorskog pokreta u kontinuitetu slobodarskih tradicija, a i sada aktuelnom, armijski general Mihailović, kao nosilac funkcija državne i vojne vlasti u okupiranoj Otadžbini za vreme Drugog svetakog rata prošloga veka, ukazivao je na svetle nacionalne tradicije i čast oružja pa će u podizanju boračkog duha jednostavno prosleđivati spontano nastale u narodu stihove temeljene na one iz ranijih perioda kao što imamo u primeru Četničke himne i pesme Planina majka, koje donosimo u izvornom obliku iz dokumenata komandovanja Vrhovne komande Vojske Kraljevine Jugoslavije (Vojni arhiv Srbije, Vrhovna komanda Kraljevske jugoslovenske vojske, br. reg. 7/1 –3, 4, k-295), koji govore:

“Četnička himna, koja se peva u narodu, na poznatu ariju Spremte se, spremte se, četnici”, stoji u tom dokumentu, “ima šest strofa od kojih pet prvih imaju po dva stiha jednaka:

‘Spremte se, spremte četnici,
Našega Kralja vojnici’.
 
“Ostala dva stiha u navedenih pet strofa glase:

Prva strofa:

‘Kad u boj kreće mlad vojnik,
Pred njim drhće naš krvnik’.

Druga:

Neka se niko ne plaši,
Od smrti strepe ustaši’.

Treća:

‘Nemačku što nas porobi,
Srpski će narod da zdrobi’.

Četvrta:

‘Poklici naše kreposti,
Latinu  strah su u kosti’.

Peta:

‘Izdajnik svaki neka zna,
S olovom mu je nagrada’.

Šesta cela strofa glasi:

‘Kad Kralj nam izda zapovest,
krećemo složno svi napred,
zastave ćemo razviti,
Draža će nas voditi’”.


“Pesma Planina majka, koja se peva u narodu na poznatu ariju Planino starino moja.
Pesma glasi:

Prva strofa:

‘Planino majko ljubavi,
Planino cvete ubavi,
Tvoja su nedra mirisna,
A tvoja duša milosna.
U tebi život provode
Sinovi naše slobode'.

Druga strofa pesme ‘Planino majko’

‘Planino majko,
Čuvaj nam Dražu junaka,
Narodnog borca prvaka.
Pa kad bude pred zoru
Svi ćemo za njim u goru.
U ime Kralja i Boga
Da nam se vrati sloboda’”.


Priredio:
Generalštabni pukovnik u penziji Novica Stevanović
Novembar 2013

www.savremenaistorija.com


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment