Friday, October 20, 2017

Откривена гробница четника на Јелици / Otkrivena grobnica četnika na Jelici / "Politika" Oct. 15, 2017

Politika
Аутор: Гвозден Оташевић
недеља, 15.10.2017.

Откривена гробница четника на Јелици

Раку без обележја отворили су чланови Комисије за проналажење и обележавање свих тaјних гробница на подручју Чачка.

Историчар Горан Давидовић, председник Комисије за проналажење тајних гробница у Чачку, с екипом у Придворици (Фото: Г. Оташевић)

Придворица на Јелици – На источном осенку Јелице којем се без трактора не може прићи, два километра иза последњих сеоских кућа, јуче је откопана гробница несрећника који су страдали у претпоследњем српско-српском рату. Раку без обележја отворили су чланови Комисије за проналажење и обележавање свих тајних гробница на подручју Чачка, и забелели су се људски остаци. После откривања моштију, бутних костију, делова кичменог стуба и лобање, повукли су се с гробнице јер је одмах позвана полиција из Чачка а затим су се на том месту, у 15 сати, појавили и криминалистички техничари ПУ у овом граду, да би обавили увиђај.

На шумовитој косини, где се човек једва одржи на ногама да не би полетео у бездно, гробница је откривена уз помоћ скенера и ту је све време дежурао Горан Давидовић, историчар Архива у Чачку, и председник речене комисије.

– Одлуком Владе Србије из 2009. образована је Државна комисија за проналажење и обележавање свих тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после ослобођења 1944. и по закону следе утврђивање порекла посмртних остатака и налази обдуцената – казао је Давидовић за „Политику” на месту ископавања.

Он нам је уручио и примерак захтева за сондирање, ископавање и ексхумацију, поднетог државним властима, где се наводи:

„Обраћамо вам се с молбом да на поседу Придворички поток – Горња Липа у Придворици извршите сондирање терена, пробно ископавање и ексхумацију тела мештана убијених од стране КНОЈ-а почетком новембра 1945, и то Јарослава Милутиновића и Радослава Радоњића из Јездине.”

У том документу наводи се да је Радосав Радоњић Лукинац рехабилитован решењем Окружног суда у Чачку јуна 2008. а Јарослав Милутиновић фебруара 2010. године „јер су лишени живота без пресуда, као жртве прогона и насиља из политичких и идеолошких разлога”.

Изнад шумске гробнице све време ископавања бдео је Милисав Милутиновић (77) из Јездине, син Јарослављев.

– Хвала богу што сам сазнао где ми је очев гроб – казао је старац на овом подушју у шуми, које је држао стари чачански свештеник Мирољуб Јовановић.

Неколико слова прозборио је и педијатар из Краљева, др Милош Гостиљац, сестрић покојног Радослава Радоњића:

– Сви од предака наслеђујемо не само боју гласа или очију, већ и оно што су учинили и све што нису.

Иначе, у књизи „Затамњена прошлост – историја Равногорског краја – 3” чији је један од аутора Горан Давидовић, на страни 207. у фусноти с позивањем на „Хронику села Јездина у рукопису” Недељка Јешића наводи се:

„Једне вечери почетком новембра 1945. четници Мића Стефановић и Јарослав Милутиновић, као и војни дезертер Милојко Стефановић, сачекали су у заседи под Јелицом Витомира Савковића и претукли га. Неколико дана касније, 9. новембра, Велимир Цветић је открио у кући Косте Јовановића Ајдаче у Придворици бункер у коме су се скривали Драгослав Вучићевић Црњак, Радослав Радоњић Лукинац и Јарослав Милутиновић. У бункер је убачена бомба од које је погинуо Драгослав Вучићевић док су се друга двојица предала, али они су истог дана на Јелици стрељани. Убрзо после ликвидације ове тројице четника властима се предао и Милојко Стефановић који је осуђен на краћу временску казну. Патроле КНОЈ-а су у новембру такође убиле Мићу Стефановића у потери.”

Милисав Милутиновић јуче је дао подушје оцу. Као петогодишњи дечак, био је заједно с мајком Павом 14 дана у затвору КНОЈ-а у Чачку („Да би тако намамили тату који се крио”) и верује, ако обдуценти потврде коме припадају кости, да ће његов родитељ бити сахрањен у крипти Цркве Св. Успења у Чачку.


http://www.politika.rs/scc/clanak/390780/Otkrivena-grobnica-cetnika-na-Jelici


*****

Politika
Autor: Gvozden Otašević
nedelja, 15.10.2017.

Otkrivena grobnica četnika na Jelici

Raku bez obeležja otvorili su članovi Komisije za pronalaženje i obeležavanje svih tajnih grobnica na području Čačka.

Историчар Горан Давидовић, председник Комисије за проналажење тајних гробница у Чачку, с екипом у Придворици (Фото: Г. Оташевић)
 

Na šumovitoj kosini, gde se čovek jedva održi na nogama da ne bi poleteo u bezdno, grobnica je otkrivena uz pomoć skenera i tu je sve vreme dežurao Goran Davidović, istoričar Arhiva u Čačku, i predsednik rečene komisije.

– Odlukom Vlade Srbije iz 2009. obrazovana je Državna komisija za pronalaženje i obeležavanje svih tajnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci streljanih posle oslobođenja 1944. i po zakonu slede utvrđivanje porekla posmrtnih ostataka i nalazi obducenata – kazao je Davidović za „Politiku” na mestu iskopavanja.

On nam je uručio i primerak zahteva za sondiranje, iskopavanje i ekshumaciju, podnetog državnim vlastima, gde se navodi:

„Obraćamo vam se s molbom da na posedu Pridvorički potok – Gornja Lipa u Pridvorici izvršite sondiranje terena, probno iskopavanje i ekshumaciju tela meštana ubijenih od strane KNOJ-a početkom novembra 1945, i to Jaroslava Milutinovića i Radoslava Radonjića iz Jezdine.”

U tom dokumentu navodi se da je Radosav Radonjić Lukinac rehabilitovan rešenjem Okružnog suda u Čačku juna 2008. a Jaroslav Milutinović februara 2010. godine „jer su lišeni života bez presuda, kao žrtve progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga”.

Iznad šumske grobnice sve vreme iskopavanja bdeo je Milisav Milutinović (77) iz Jezdine, sin Jaroslavljev.

– Hvala bogu što sam saznao gde mi je očev grob – kazao je starac na ovom podušju u šumi, koje je držao stari čačanski sveštenik Miroljub Jovanović.

Nekoliko slova prozborio je i pedijatar iz Kraljeva, dr Miloš Gostiljac, sestrić pokojnog Radoslava Radonjića:

– Svi od predaka nasleđujemo ne samo boju glasa ili očiju, već i ono što su učinili i sve što nisu.
Inače, u knjizi „Zatamnjena prošlost – istorija Ravnogorskog kraja – 3” čiji je jedan od autora Goran Davidović, na strani 207. u fusnoti s pozivanjem na „Hroniku sela Jezdina u rukopisu” Nedeljka Ješića navodi se:

„Jedne večeri početkom novembra 1945. četnici Mića Stefanović i Jaroslav Milutinović, kao i vojni dezerter Milojko Stefanović, sačekali su u zasedi pod Jelicom Vitomira Savkovića i pretukli ga. Nekoliko dana kasnije, 9. novembra, Velimir Cvetić je otkrio u kući Koste Jovanovića Ajdače u Pridvorici bunker u kome su se skrivali Dragoslav Vučićević Crnjak, Radoslav Radonjić Lukinac i Jaroslav Milutinović. U bunker je ubačena bomba od koje je poginuo Dragoslav Vučićević dok su se druga dvojica predala, ali oni su istog dana na Jelici streljani. Ubrzo posle likvidacije ove trojice četnika vlastima se predao i Milojko Stefanović koji je osuđen na kraću vremensku kaznu. Patrole KNOJ-a su u novembru takođe ubile Miću Stefanovića u poteri.”

Milisav Milutinović juče je dao podušje ocu. Kao petogodišnji dečak, bio je zajedno s majkom Pavom 14 dana u zatvoru KNOJ-a u Čačku („Da bi tako namamili tatu koji se krio”) i veruje, ako obducenti potvrde kome pripadaju kosti, da će njegov roditelj biti sahranjen u kripti Crkve Sv. Uspenja u Čačku.


http://www.politika.rs/sr/clanak/390780/Otkrivena-grobnica-cetnika-na-Jelici


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****


No comments:

Post a Comment