Saturday, May 12, 2018

Војска скренула с пута, па салутирала Дражи / Vojska skrenula s puta, pa salutirala Draži / "Politika" May 10, 2018

Politika
Аутор: Јелена Попадић
May 10, 2018

Војска скренула с пута, па салутирала Дражи

Министарство одбране демантује тврдње да је делегација Војске Србије положила венце на Равној гори


Oдавање почасти Дражи Михаиловићу
(Фото: Покрет обнове Краљевине Србије)

Припадници Војске Србије који су на Ђурђевдан положили венац на споменик Дражи Михаиловићу имали су налог за пут до Горњег Милановца, али нису послати на Равну гору како би одали почаст некадашњем начелнику Штаба Врховне команде Југословенске војске, сазнаје „Политика” у Министарству одбране.
Војска је на ово путовање кренула са четири аутобуса, а одобрење за пут потписао је начелник Генералштаба генерал Љубиша Диковић. Истог дана, у Генералштабу на Бањици, први пут је свечано обележен Ђурђевдан, а славски колач је пресекао лично патријарх Иринеј.
Министарство одбране, у саопштењу које је објавило пре два дана, демантовало је тврдње да је делегација Војске Србије (ВС) положила венце на Равној гори.
Фотографија припадника ВС који салутирају испред Дражиног споменика објављена је у понедељак на друштвеним мрежама. Са леђа су усликана четири војника у свечаним униформама и један у маскирној. Аутор ове фотографије није познат, али сасвим је сигурно да није реч о фотомонтажи. Међутим, вест о полагању венаца није објављена на порталу Војске Србије, као што је уобичајено када је у питању одавање високих државних почасти.
Иако нису препознатљива лица присутних војника, како сазнајемо, њихов идентитет познат је Министарству одбране. Међутим, још није познато да ли ће сносити санкције за овај чин и шта би евентуално оне подразумевале.  Упркос званичном саопштењу министарства, тешко је поверовати да је неко од официра, самоиницијативно обукао свечану униформу, понео заставу и упутио се ка Равној гори. И то на дан када Генералштаб прославља крсну славу.
Међутим, објављена фотографија много тога говори. Једини војник у маскирној униформи носи плаву беретку, што значи да је припадник Гарде, јединице Војске Србије која је директно потчињена начелнику Генералштаба. Двојица официра у свечаним маслинастим униформама припадају роду пешадије, а плаве униформе носе само припадници ваздухопловства.
Будући да су званично упућени на задатак, како сазнајемо, ови војници су имали право да буду у униформама, али је и даље тајна зашто су скренули са планиране руте и да ли је заиста њихово крајње одредиште био Горњи Милановац или управо Равна гора. У поменутом саопштењу наведено је да званична делегација ВС не може да полаже венце на месту које није предвиђено државним програмом.
– Делегације Министарства одбране и Војске Србије званично полажу венце на спомен-обележја која су обухваћена годишњим планом учешћа припадника МО и ВС у међународним активностима посвећеним очувању достојанственог сећања на жртве оружаних сукоба у прошлости и годишњим планом учешћа припадника МО и ВС у обележавању годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије – објаснили су у министарству.
Иако наши историчари немају јединствен став о улози равногорског покрета у Другом светском рату, 2006. године донет је закон о изједначавању права четника и партизана, којим су четници проглашени за антифашистичке борце. Осим тога, пре три године Дража Михаиловић је рехабилитован одлуком Вишег суда у Београду.
Салутирање српских официра ђенералу Дражи изазвало је реакцију појединих покрета и невладиних организација.
У току јучерашњег дана огласио се Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС). Они су честитали „храбрим и часним официрима Војске Србије” и најавили протесте уколико било ко од старешина и војника буде кажњен због одавања почасти Дражи Михаиловићу.
–  Жалосно је да је Војска Србије устукнула пред притисцима Министарства одбране негирајући да је одала почаст ђенералу Михаиловићу и тиме се одрекла својих часних официра који салутирају пред спомеником најодликованијег официра у историји Срба – изјавио је јуче Жика Гојковић народни посланик и председник ПОКС.
Они су подсетили да је генерал Милосав Симовић у препуној сали у Београду, пред министром одбране Александром Вулином, отпевао четничку песму „Планино моја”.
„Да није видео-снимка који то потврђује, вероватно би Војска била натерана да и то демантује”, наведено је у саопштењу ПОКС-а.
Поменути догађај одиграо се током обележавања Дана копнене војске Србије, 16. новембра прошле године, када је генерал Симовић, командант КОВ-а, отпевао песму „Планино моја” која је спевана пре више од 100 година, а аплаудирали су му сви присутни високи државни званичници.

http://www.politika.rs/scc/clanak/403487/Vojska-skrenula-s-puta-pa-salutirala-Drazi

*****

Politika
Autor: Jelena Popadić
May 10, 2018

Vojska skrenula s puta, pa salutirala Draži

Ministarstvo odbrane demantuje tvrdnje da je delegacija Vojske Srbije položila vence na Ravnoj gori

Одавање почасти Дражи Михаиловићу
(Фото: Покрет обнове Краљевине Србије)

Pripadnici Vojske Srbije koji su na Đurđevdan položili venac na spomenik Draži Mihailoviću imali su nalog za put do Gornjeg Milanovca, ali nisu poslati na Ravnu goru kako bi odali počast nekadašnjem načelniku Štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske, saznaje „Politika” u Ministarstvu odbrane.
Vojska je na ovo putovanje krenula sa četiri autobusa, a odobrenje za put potpisao je načelnik Generalštaba general Ljubiša Diković. Istog dana, u Generalštabu na Banjici, prvi put je svečano obeležen Đurđevdan, a slavski kolač je presekao lično patrijarh Irinej.
Ministarstvo odbrane, u saopštenju koje je objavilo pre dva dana, demantovalo je tvrdnje da je delegacija Vojske Srbije (VS) položila vence na Ravnoj gori.
Fotografija pripadnika VS koji salutiraju ispred Dražinog spomenika objavljena je u ponedeljak na društvenim mrežama. Sa leđa su uslikana četiri vojnika u svečanim uniformama i jedan u maskirnoj. Autor ove fotografije nije poznat, ali sasvim je sigurno da nije reč o fotomontaži. Međutim, vest o polaganju venaca nije objavljena na portalu Vojske Srbije, kao što je uobičajeno kada je u pitanju odavanje visokih državnih počasti.
Iako nisu prepoznatljiva lica prisutnih vojnika, kako saznajemo, njihov identitet poznat je Ministarstvu odbrane. Međutim, još nije poznato da li će snositi sankcije za ovaj čin i šta bi eventualno one podrazumevale.  Uprkos zvaničnom saopštenju ministarstva, teško je poverovati da je neko od oficira, samoinicijativno obukao svečanu uniformu, poneo zastavu i uputio se ka Ravnoj gori. I to na dan kada Generalštab proslavlja krsnu slavu.
Međutim, objavljena fotografija mnogo toga govori. Jedini vojnik u maskirnoj uniformi nosi plavu beretku, što znači da je pripadnik Garde, jedinice Vojske Srbije koja je direktno potčinjena načelniku Generalštaba. Dvojica oficira u svečanim maslinastim uniformama pripadaju rodu pešadije, a plave uniforme nose samo pripadnici vazduhoplovstva.
Budući da su zvanično upućeni na zadatak, kako saznajemo, ovi vojnici su imali pravo da budu u uniformama, ali je i dalje tajna zašto su skrenuli sa planirane rute i da li je zaista njihovo krajnje odredište bio Gornji Milanovac ili upravo Ravna gora. U pomenutom saopštenju navedeno je da zvanična delegacija VS ne može da polaže vence na mestu koje nije predviđeno državnim programom.
– Delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zvanično polažu vence na spomen-obeležja koja su obuhvaćena godišnjim planom učešća pripadnika MO i VS u međunarodnim aktivnostima posvećenim očuvanju dostojanstvenog sećanja na žrtve oružanih sukoba u prošlosti i godišnjim planom učešća pripadnika MO i VS u obeležavanju godišnjica istorijskih događaja oslobodilačkih ratova Srbije – objasnili su u ministarstvu.
Iako naši istoričari nemaju jedinstven stav o ulozi ravnogorskog pokreta u Drugom svetskom ratu, 2006. godine donet je zakon o izjednačavanju prava četnika i partizana, kojim su četnici proglašeni za antifašističke borce. Osim toga, pre tri godine Draža Mihailović je rehabilitovan odlukom Višeg suda u Beogradu.
Salutiranje srpskih oficira đeneralu Draži izazvalo je reakciju pojedinih pokreta i nevladinih organizacija.
U toku jučerašnjeg dana oglasio se Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS). Oni su čestitali „hrabrim i časnim oficirima Vojske Srbije” i najavili proteste ukoliko bilo ko od starešina i vojnika bude kažnjen zbog odavanja počasti Draži Mihailoviću.
–  Žalosno je da je Vojska Srbije ustuknula pred pritiscima Ministarstva odbrane negirajući da je odala počast đeneralu Mihailoviću i time se odrekla svojih časnih oficira koji salutiraju pred spomenikom najodlikovanijeg oficira u istoriji Srba – izjavio je juče Žika Gojković narodni poslanik i predsednik POKS.
Oni su podsetili da je general Milosav Simović u prepunoj sali u Beogradu, pred ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom, otpevao četničku pesmu „Planino moja”.
„Da nije video-snimka koji to potvrđuje, verovatno bi Vojska bila naterana da i to demantuje”, navedeno je u saopštenju POKS-a.
Pomenuti događaj odigrao se tokom obeležavanja Dana kopnene vojske Srbije, 16. novembra prošle godine, kada je general Simović, komandant KOV-a, otpevao pesmu „Planino moja” koja je spevana pre više od 100 godina, a aplaudirali su mu svi prisutni visoki državni zvaničnici.

http://www.politika.rs/sr/clanak/403487/Vojska-skrenula-s-puta-pa-salutirala-Drazi

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment