Thursday, July 26, 2012

Zloupotreba zaplenjene dokumentacije / Savremena Istorija July 25, 2012


U dva članka objavljena na sajtu savremenaistorija.com dotakli smo se između ostalog i temu zloupotrebe zaplenjenih, blanko dokumenata Vrhovne komande JVuO. U tekstu «Zloupotreba zaplenjene dokumentacije», koji je objavljen 9. aprila 2012. uz propratni tekst dali smo na uvid javnosti jedan takav dokument koji je blanko potpisan od strane generala Mihailovića i pečaćen pečatom Grakog štaba broj1 JVuO.

http://savremenaistorija.com/?p=327

Blanko naredbe Vrhovne komande JVuO korištene su za dokazivanje priča o naredbama sa najvišeg nivoa u vezi zločina nad civilnim stanovništvom i odobravanja saradnje sa okupatorom.

Ovo je samo jedan od tih dokumenata, koji svedoči da su mnogi (zaplenjeni) dokumenti mogli biti predmet zloupotrebe “kreatora istine”, a potom u “naučne svrhe” upotrebljeni i od posleratnih pisaca istorije.

Na primeru ovog blanko dokumenta, koji je tokom rata zaplenjen od strane partizana moguće je dokazati mnoge falsifikate, koje je posleratna komunistička istorijografija koristila, želeći da dokaže svoje tvrdnje o “zločinačkom pokretu generala Mihailovića.”

Ovakvi dokumenati u blanko formi, uredno obeleženi u arhivu CK SKJ i zavedeni u Vojnoistorijskom institutu JNA – arhiva neprijateljskih jedinica, pečaćeni pečatom Komande Jugoslovenske vojske u otadžbini – Gorski štab broj 1 i sa potpisom generala Dragoljuba M. Mihailovića, korišteni su prilikom pravljenja falsifikovanih naredbi, a koje se tiču uglavnom odmazdi nad civilima ili saradnji sa okupatorom, a sve u cilju kompromitacije pokreta generala Mihailovića, odnosno Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Takvih falsifikata pune su knjige posleratnih “istoričara” ili Zbornici NOR-a, kojima je potkrepljivano pisanje o kolaboraciji ili zločinima nad civilima.
Takvi dokumenti najčešće su korišćeni na procesu generalu Mihailoviću, ali i ostalim njegovim saradnicima kako bi se tobože pružio krunski dokaz o pokoljima ili saradnji sa okupatorom. Ovi dokumenti su nešto kasnije korišćeni i od strane komunističkih memoarista, publicista i istoričara, koji su na osnovu tih falsifikata opisivali savremene istorijske tokove i događaje prikazujući ih u crno belim tonovima. Svojim nekritičkim odnosom i prema drugoj dostupnoj dokumentaciji, kao i njenim odabirom naprevljena je jedna loša istorijska predstava naše ne tako davne prošlosti, koja na žalost traje već više 70 godina.

U članku «Jedan dokument iz 1942.» od 09.07. 2012. pokazali smo kako je upravo ona druga partizanska strana u pojedinim slučajevima radila na raspirivanju međunacionalnih i međuverskih sukoba u krajevima gde su razumni ljudi jedne ili druge nacije, jedne ili druge vere pokušavali da sačuvaju kakav takav mir.

http://savremenaistorija.com/?p=747

U tom članku smo pomenuli i onaj čuveni falsifikat u kojem major Pavle Đurišić izveštava Vrhovnu komandu da su njegove snage u akciji u Gornjem Podrinju pobili više od 8000 civila.

Taj dokument je korišćen na suđenju generalu Mihailoviću kao jedan od krunskih dokaza zločina njegove vojske, a bio je samo nevešto urađen falsifikat od strane komunističkih vlasti.

Da sve ovo nije samo priča radi priče, potvrđuje jedan nedavno pronađen dokument u Vojnom arhivu u kome general Mihailović izveštava pukovnika Bejlija, šefa savezničkih misija kod Mihailovića o ranjavanju i streljanju majora Mirića na Dinari jula 1943., kod koga su komunisti pronašli «30 blanko potpisanih tabaka sa mojim potpisom i originalnim pečatom.» Ovaj dokument samo potvrđuje na koji način su komunisti dolazili do dokumenata, koje su kasnije po potrebi ispisivali i na osnovu njih sudili i presuđivali, a kasnije i montirali istorijsku predstavu koju generacije mladih i danas gledaju kroz filmske predstave.

Dokument dajemo u prepisu pod brojem pod kojim je pronađen u Arhivu, kao jedan od dokaza za njihovu moguću zloupotrebu.

Војни архив
Архива (Четничка) Врховне команде
Југословенске војске
Бр. рег. 25/3, к-20, вк-у-731

Пуковнику Беjлиј-у
Шефу војне мисије Велике Британије
при штабу Врховне команде Југословенске војске

Господине Пуковниче

Нашом депешом бр. 1850 од 4. августа 1943. јавили смо нашој Влади да је код мајора Мирића, кога су комунисти ранили на Динари, остало 30 бланко потписаних табака са мојим потписом и оригиналним печатом. Депеша број 1850 предата је 7. јула у 12 часова.

Молим Вас предузмите потребно и известите нас кад је ова депеша уручена нашој Влади. Ово нам је важно да знамо због тога што су доцније комунисти стрељали мајора Мирића и код њега пронашли и узели бланко потписане табаке са оригиналним печатима, те није искључена њихова злоупотреба од стране комуниста.

Изволите примите, Господине пуковниче, изразе мога поштовања.


Ђенерал Михаиловић
17. август 1943. год.http://savremenaistorija.com/?p=831


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment