Friday, April 20, 2012

ПРОЈЕКАТ: „Формирања базе података политичких осуђеника 1944-1945. године“
СРПСКИ ЛИБЕРАЛНИ САВЕТ
УЗУН-МИРКОВА 3а
11 000 БЕОГРАД
ТЕЛ:062 120 90 36
MEIL: SLS_SEOBE@HOTMAIL.COM


ПРОЈЕКАТ:

„Формирања базе података политичких осуђеника 1944-1945. године“

1. Назив пројекта:

„Формирања базе података политичких осуђеника 1944-1947године“

2. Општи циљ пројекта:

„Прикупити и јавности ставити на располагање појединачне податке о жртвама политичке и идеолошке репресије над демократском опозицијом у Србији 1944-1947. године.

3. Назив и адреса организације која конкурише за средства:

СРПСКИ ЛИБЕРАЛНИ САВЕТ
УЗУН-МИРКОВА 3а
11 000 БЕОГРАД

4. Вредност пројекта:

500 000 динара.

5. Начин реализације пројекта:

Организатор и реализатор пројекта било би СРПСКИ ЛИБЕРАЛНИ САВЕТ Оперативну реализацију пројекта водио би маг Драган Крсмановић а пуна подршку пројекту би требало да дају архивске и правосудне институције Републике Србије као и казнени заводи у Сремској митровици и Пожаревцу.

5.1. Садржај активности и кадровске потребе:

Активности на реализацији пројекта обухватају следеће активности:

- Проналажење и требовање архивских докумената;

- Издвајање и скенирање докумената;

- Израду апликације за унос података;

- Повезивање базе података са скенираним документима;

- Израда историјске белешке, објашњења и упутстава.

Тим за реализацију пројекта чинила би екипа састава 3 лица од којих би вођа пројекта вршио идентификацију докумената а два лица копирање, скенирање и унос у базу података.

5.2.- Тахничке потребе:

1. Лаптоп рачунари (1)

2. Скенер (1)

3. Дигитални фотоапарат (1)

Сву опрему за реализацију пројекта обезбеђује Удружење.


6. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ТРОШКОВНИК ПОДПРОЈЕКТА:

„Формирања базе података политичких осуђеника 1944-1947године“:

6.1. Прва фаза:

Oбухвата израду апликације за унос података, истраживања у Кзненој установи Сремска Митровица, казненој установи Пожаревац (Забела), Војном архиву, Архиву Србије, Архиву Југославије и регионалним архивима, лоцирању и евиденцију података о лицима осуђиваним из идеолошких и политичких разлога.

6.2. Друга фаза рализације:

Друга фаза реализације обухватиал би копирање и скенирање докумената са подацима о лицима осуђеним из идеолошких и политичких разлога.

6.3. Трећа фаза реализације:

Обухватила би израду унос података у дигитализовану базу података, израду објашњења и белешки и презентацију резултата пројекта.

Укупно време реализације пројекта било би 9 месеци.

Укупни трошкови реализације пројекта би били 500 000 динара а преглед спецификацији из Прилога.

На овај начин у 2012. години би били идентификовани и копирани односно скенирани подаци о „политичким“ осуђеницима а део података би био унет у дигитализовану базу података која би требало да садржи следеће податке.

Пидаци би обухватали:

- Презиме, име и очево име,

- датум и место рођења односно боравка

- занимање

- суд који је донео пресуду и датум пресуде и број протокола

- кривицу односно разлог кажњавања

- врсту и трајање казне

- напомену (помиловање, смрт и сл.)

Програм би требало да омогући претраживање по свим критеријумима.


6.4. Контрола реализације и утрошка новчаних средстава

Однос између Министарства за рад и социјалну политику и Удружења би се регулисао уговором а исплата средстава би се вршила у складу са договореном динамиком.За Српски либерални савет
Маг. Драган Крсмановић
April 2012*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment