Monday, June 27, 2011

Кости чекају налог Тужилаштва / Dnevne Novine Pravda June 26, 2011


*****


Pravda
Правда
June 26, 2011 / 19:08

БЕ­О­ГРАД – За са­да ни­ко ни­је по­ка­зао ин­те­ре­со­ва­ње за по­смрт­не остат­ке от­ко­па­не на Ади Ци­ган­ли­ји, за ко­је се прет­по­ста­вља да при­па­да­ју Дра­жи Ми­ха­и­ло­ви­ћу. Ко­сти че­ка­ју на­лог Ту­жи­ла­штва –ка­же Бла­жо Ђу­ро­вић, ко­ји је ра­дио ске­ни­ра­ње те­ре­на и ло­ци­ра­ње ђе­не­ра­ло­вих по­смрт­них оста­та­ка.Члан Ко­ми­си­је за от­кри­ва­ње тај­них гроб­ни­ца уби­је­них по­сле 1944. го­ди­не Сло­бо­дан Хо­мен оче­ку­је да ће на­ред­них да­на Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва по­че­ти са ис­ко­па­ва­њем чи­та­вог те­ре­на на Ади Ци­ган­ли­ји, по­сле че­га ће сви оста­ци ко­ји бу­ду про­на­ђе­ни би­ти од­не­ти на Ин­сти­тут за суд­ску ме­ди­ци­ну, где ће би­ти оба­вље­на ана­ли­за ка­ко би се утвр­ди­ла њи­хо­ва ста­рост.
 
– Сле­ди ана­ли­за ДНК, ко­ја под­ра­зу­ме­ва по­ре­ђе­ње са ДНК чла­но­ва по­ро­ди­це за ко­је се прет­по­ста­вља да су стре­ља­ни на том ме­сту – ка­же Хо­мен.
 
Али, пре­ма до­са­да­шњим ин­фор­ма­ци­ја­ма, не­ма жи­вих срод­ни­ка ђе­не­ра­ла Ми­ха­и­ло­ви­ћа ко­ји при­ста­ју на то.
 
– Кћер­ка Гор­да­на је ста­ра, на­му­че­на, раз­о­ча­ра­на, па до­не­кле мо­гу да раз­у­мем ње­не раз­ло­ге и од­би­ја­ње. Али, с дру­ге стра­не, она је ле­кар и ни­је по­то­мак би­ло ко­га. По­на­ша­ње Во­ји­сла­ва Ми­ха­и­ло­ви­ћа уоп­ште ми ни­је ја­сно. Не­где сам чуо да је љут на ко­ми­си­ју, јер га ни­ко ни­је кон­так­ти­рао. А тре­ба­ло би да има мо­рал­ну оба­ве­зу да то ура­ди и да му се не скр­на­ве по­смрт­ни оста­ци пра­де­де и пра­ба­бе због ње­го­вог нео­д­го­вор­ног по­на­ша­ња – ка­же за „Прав­ду“ Алек­сан­дар Ћо­трић, пред­сед­ник Ре­пу­блич­ке асо­ци­ја­ци­је за не­го­ва­ње те­ко­ви­на Рав­но­гор­ског по­кре­та.
 
Да­ни­ца Дра­шко­вић сма­тра да је реч о не­ка­квом не­спо­ра­зу­му.
 
– Убе­ђе­на сам да ће Во­ји­слав Ми­ха­и­ло­вић при­ста­ти на ДНК ана­ли­зу.
 
На кра­ју кра­је­ва, и он има две кћер­ке. Имао је и бра­та, ко­ји је умро, али је иза се­бе оста­вио дво­је де­це – кћер­ку и си­на. Дра­жин пра­у­нук, и ње­гов нај­мла­ђи му­шки по­то­мак зо­ве се Ста­ни­слав Ми­ха­и­ло­вић. Ваљ­да ће не­ко од ше­сто­ро по­то­ма­ка ђе­не­ра­ла Дра­же да схва­ти исто­риј­ску од­го­вор­ност, или ће га се још јед­ном јав­но од­ре­ћи, што ће ду­ну­ти ве­тар у кри­ла они­ма ко­ји твр­де да они, за­пра­во, и ни­су пра­ви по­том­ци Дра­же Ми­ха­и­ло­ви­ћа – ка­же Да­ни­ца Дра­шко­вић.
 
А та­квих има мно­го, као и те­о­ри­ја о Дра­жи­ним по­том­ци­ма. Те­за да је Дра­жа усво­јио Бран­ка и Гор­да­ну већ је ра­бље­на у ме­ди­ји­ма. Дру­га вер­зи­ја ка­же да су Гор­да­ну и Бран­ка, пра­ву Дра­жи­ну де­цу, за­ме­ни­ли ско­јев­ци. Нај­мон­стру­о­зни­ја те­о­ри­ја је да су Дра­жи­ни про­тив­ни­ци ње­го­вој де­ци оне­мо­гу­ћи­ли по­том­ство.
 
Кон­тра­те­за је да је Про­па­ганд­ни од­сек Вр­хов­не ко­ман­де ши­рио кра­јем 1944. го­ди­не дез­ин­фор­ма­ци­ју да Бран­ко и Гор­да­на ни­су Дра­жи­на ро­ђе­на де­ца, већ да их је он усво­јио. При том је ко­ри­шће­на чи­ње­ни­ца да је Дра­жа за­и­ста имао јед­но усво­је­но де­те, кћер­ку Рад­ми­лу.
 
Аутор књи­ге „Су­ди­ја смр­ти“ Ми­ро­слав То­до­ро­вић сма­тра да има ви­ше еле­ме­на­та у при­лог те­зи да Бран­ко и Гор­да­на ни­су Дра­жи­на би­о­ло­шка де­ца.
 
– Раз­го­ва­рао сам са мно­го љу­ди и ве­руј­те да је мо­ја тврд­ња уте­ме­ље­на на чи­ње­ни­ца­ма. То сам на­пи­сао и у књи­зи, ко­ју сам лич­но уру­чио Во­ји­сла­ву Ми­ха­и­ло­ви­ћу. Ни­је ни­шта де­ман­то­вао. Ако сам об­ја­вио не­и­сти­ну, за­што би ћу­тао? За­то што је то исти­на, или за­то што га то ни­је ин­те­ре­со­ва­ло – пи­та се не­гда­шњи су­ди­ја, а са­да адво­кат Ми­ро­слав То­до­ро­вић.
http://www.pravda.rs/2011/06/26/kosti-cekaju-nalog-tuzilastva/


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment